Center for New Media Art

 

Vašulka Kitchen Brno

Vašulka Kitchen Brno (VKB) is a place for research, artistic experiment and informal education in the field of new media art. It consists of the archive of Woody and Steina Vašulkas’ work and a permanent exhibition of their selected works. We organize events aimed at commemorating and developing the artistic and philosophical legacy of the Vašulkas, pioneers in new media art with personal ties to Brno, and we support new media art production.

Na sklonku roku 2016 vznikla v Brně iniciativa, jejímž cílem bylo založení centra, odkazujícího na dílo uměleckého páru Steiny (vlastním jménem Steinunn Briem Bjarnadottir) a Bohuslava Woodyho Vašulky. V říjnu 2018 jsme za účasti manželů Vašulkových v Domě umění města Brna slavnostně zahájili činnost Centra umění nových médií Vašulka Kitchen Brno (VKB), jehož posláním je uchovávat a zprostředkovávat tvorbu manželů Vašulkových a rozvíjet jejich odkaz. 

Od přelomu 80. a 90. let se uměním videa, elektronických médií, později digitálním uměním v České republice zabývalo několik (neziskových) uměleckých iniciativ. Dnes je VKB jedním z mála specializovaných (neakademických) projektů v této oblasti. Stává se součástí mezinárodní sítě institucí, zaměřených na podporu, archivaci, výzkum, nebo distribuci umění, založeného na pohyblivém obrazu, zvuku, elektronických sítích, kódování a performativitě jako umělecké praxi.

Vašulka Kitchen Brno je místem pro studium a výzkum. Umožňuje veřejnosti přístup do digitálního archivu, mediatéky Vašulkových a zajištuje doprovodné programy. Ve spolupráci s Vasulka Chambre při Islandské národní galerii pečuje o archiv a umělecká díla ve sbírce. Stará se o akvizici a katalogizaci materiálů týkajících se tvorby a života Vašulkových. Pokračuje v mapování a reflexi jejich tvorby v širokém kulturním a mezinárodním kontextu, věnuje se výzkumu a zpracování děl dalších umělců z oblasti umění nových/elektronických médií. Poskytuje zázemí pro české i zahraniční výzkumníky, studenty, pedagogy a kurátory a iniciuje výzkumné projekty a konference.

SPOLEK VAŠULKA KITCHEN BRNO

Vybudování centra věnovaného odkazu Woodyho a Steiny Vašulkových inicioval občanský spolek Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s., který založili Tomáš Ruller, Jennifer Helia DeFelice a Viktor Pantůček v roce 2016. Vznikl s cílem vybudovat v Brně centrum a archiv umění nových médií, věnované dílu Bohuslava Woodyho a Steiny Vašulkových. Inspirovali jsme se původní „Kuchyní”, kterou Steina s Woodym spoluzaložili v newyorském Mercer Arts Center v roce 1971. Od přípravného setkání spolku v roce 2014, které se uskutečnilo při slavnostním zahájení činnosti Vasulka Chamber na Islandu, byly realizovány tyto projekty: 

Art-Research Bridge, umělecko-výzkumný most, na němž spolupracovali studenti a pedagogové Školy humanitních studií na Islandské univerzitě a FaVU VUT v Brně, inicioval vznik nových uměleckých děl, inspirovaných dílem manželů Vašulkových a mezinárodní konferenci o vlivu a využití intuice v epoše digitalizace. Další veřejnou akcí byla spolupráce na výstavě Bohuslav Woody Vašulka: Mystery of Memory, pořádané v Muzeu města Brna na hradě Špilberk v roce 2016. Došlo k rekonstrukci instalace Friendly Fire - Table III ze série Bratrství/The Brotherhood. K výstavě vznikl soubor nových tisků ze sérií Luciferova zakázka a Triády a nová verze díla Light Revisited - Noisefields. Tato díla tvoří základ sbírky Vašulka Kitchen v Brně.

HLAVNÍ CÍLE SPOLKU

  • založení a provoz kulturního a badatelského centra věnovaného dílu Vašulkových a rozvíjení jejich odkazu prostřednictvím současné tvorby
  • zajištění prací na archivaci, dokumentaci, digitalizaci a restaurování tvorby Vašulkových a dalších autorů z oblasti umění nových médií
  • organizace rezidenčních pobytů
  • pořádání veřejných přednášek, konferencí, výstav a performancí podporujících umělce, kteří ve své tvorbě využívají nové technologie

⠀⠀

PARTNEŘI

Hlavními partnery jsou islandské Centrum elektronického a digitálního umění Vasulka Chamber v Reykjavíku, Dům umění města Brna, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Spolupracujeme například s Centrem pro umění a média v Karlsruhe (ZKM) a dalšími institucemi.

Čestnými členy spolku jsou Steina a Woody Vašulkovi.

⠀⠀

VÝBOR SPOLKU

Jennifer DeFelice se narodila se v New Yorku, kde získala titul bakalář umění na SUNY Empire State College. V roce 1993 přesídlila do Brna, kde v roce 2004 absolvovala katedru Foto-Performance na Fakultě výtvarných umění VUT v ateliéru Tomáše Rullera. Na FaVU nyní působí jako odborná asistentka. Je aktivní jako performerka, novomediální umělkyně, kurátorka, hudebnice. Hrála ve skupině “Sledě, živé sledě”, působila v komunikačním projektu Cafe9.org. Vystavovala a vystupovala ve Francii, Německu, Rakousku, Italii, USA, pracovala v media-archivu FaVU a spoluorganizovala výstavy Hi-tech/umění v Brně.

Marika Svobodová je historička umění a kurátorka Domu umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno. Působila na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně.

Barbora Šedivá je nezávislá kurátorka a manažerka, statutární zástupce spolku 4AM/Fórum pro architekturu média, ředitelka kulturního prostoru PRAHA a platformy Multiplace a spoluzakladatelka archivu Monoskop.org. Na katedře Teorie interaktivních médií na MUNI v Brně vedla seminář zaměřený na aktivní zkoumání archivů, aktuálních tendencí v oblasti mediálního umění a jejich historických souvislostí. Ve Vašulka Kitchen vede výzkum zaměřený na odborné zpracování archivu Vašulkových.

ČESTNÝ PŘEDSEDA

Tomáš Ruller je činný zejména v oblasti akčního umění a nových médií, organizátor řady kulturních událostí a vysokoškolský pedagog. Umělecké akce prezentoval od první poloviny sedmdesátých let a od počátku osmdesátých let se systematicky zabýval performancí, novými technologiemi a videoartem. Tyto umělecké disciplíny propojuje a konfrontuje s klasickými žánry – se sochou a s objektem, instalací, malbou a fotografií. Jeho tvorba je spojena s osobnostmi performace jako jsou Chris Burden, Marina Abramović, Stelarc či Orlan, i se zástupci elektronického umění, jako jsou například Steina a Woody Vašulkovi nebo Van Gogh TV. Od roku 1994 Ruller vedl ústav Video–Multimedia–Performance na Fakultě výtvarných umění – VUT v Brně, v letech 1998–2000 tam působil jako děkan. Žije a pracuje v Brně a v Praze.

ČLENKY A ČLENOVÉ SPOLKU

Jana Horáková vyučuje na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a je garantkou uměnovědného studijního programu Teorie interaktivních médií. Zaměřuje se na potenciál nových médií v rámci historiografického výzkumu umění nových médií. Je iniciátorkou virtuální rekonstrukce výstavy počítačové grafiky z r. 1968 Computer Graphic Re-visited a projektu zaměřeného na využití umělých neuronových sítí a interaktivního rozhraní při analýze a zprostředkování tvorby Vašulkových Media Art Live Archive.

Lenka Dolanová Lenka Dolanová je historička umění a kurátorka. Působila v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, kde mimo jiné založila zvukovou galerii IGLOO a kulturní noviny O_kraj, a ve Východočeské galerii v Pardubicích. Její dizertační práce vyšla knižně pod názvem Dialog s démony nástrojů: Steina a Woody Vasulkovi (2011, NAMU a JSFA), anglicky poté jako A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka (2021, Vašulka Kitchen Brno). Je kurátorkou Domu umění města Brna a Městského muzea Chotěboř. Zabývá se především vztahem umění, médií a ekologie.

Ondřej Merta je hudebník a zakladatel brněnské hudební iniciativy Bastl Instruments, kde v duchu udržitelnosti vyrábí a vynalézá syntezátory pro elektronickou hudbu. 

Viktor Pantůček je hudební vědec a dramaturg, žije a pracuje v Brně. Obor hudební věda na brněnské Masarykově univerzitě absolvoval v roce 2003 a jako pedagog v Ústavu hudební vědy od té doby působí. Je dramaturgem festivalu Expozice nové hudby a od roku 2015 dramaturgem souboru soudobé hudby Brno Contemporary Orchestra.

Terezie Petišková je ředitelka Domu umění města Brna. Přednášela na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se zabývala výkladem dějin vizuální tvorby druhé poloviny 20. století zahrnující umění akce, dějiny fotografie, nová média a současný design. Pracovala také jako asistentka na detašované katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ve Zlíně, poté vedla Galerii mladých a Galerii U Dobrého pastýře v Brněnském kulturním centru. Od roku 1997 se podílela na přípravě V. a VI. dílu edice Dějiny českého výtvarného umění na Ústavu dějin umění Akademie věd v Praze. Z tohoto uměleckohistorického výzkumu čerpala například výstava Československý socialistický realismus 1948–1958 (Galerie Rudolfinum, 2002) nebo Pole tvůrčí a válečná. Výtvarné umění ze sbírek VHÚ Praha (Moravská galerie v Brně, 2008).

Miloš Vojtěchovský je historik a teoretik umění a pedagog. S Vašulkovými se seznamil v 80 letech v Amsterodamu. V roce 1996 připravil ve spolupráci s Tomášem Rullerem samostatnou výstavu Steiny v Národní Galerii Praha. Mimo jiné spolupracoval na projektech Imaginary Museum Projects v Amsterdamu pro ZKM v Karlsruhe, vyučoval dějiny nových médií na katedře teorií a dějin umění na FaVU VUT v Brně a později pracoval v Centru audiovizuálních studií FAMU. Byl kurátorem Sbírky moderního a současného umění NG v Praze, Sorosova centra současného umění, Galerie Školská 28, rádia Lemurie TAZ, iniciátor projektu Nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy, psychogeografie města sonicity.cz, symposií a festivalů vs. Interpretation, iniciátor projektu Na pomezí samoty a Středoevropské sítě pro akustické ekologie CENSE. Je v důchodu, žije a pracuje v Praze.⠀⠀

BÝVALÍ ČLENOVÉ SPOLKU

Matěj Kotouček je hudebník, promotér, člen brněnského kolektivu AVA a zakladatel audiovizuálního projektu Sky To Speak. V Bastl Instruments se věnuje aktivitám zaměřeným na komunitu a hudebnímu vydavatelství Nona Records. Je aktivní v elektroakustickém duu Thistle, které se podílí na workshopech Vlnobytí, propojujících pohybová cvičení, tanec a improvizovanou hudbu. Kromě vlastní tvorby složil hudbu do několika divadelních her (Divadlo Feste) a videoher.

Nikol Štrobachová je lektorka, aktivistka a hudebnice spolupracující se spolkem Synth Library Prague. Spoluzaložila kolektiv hudebnic Pink Noise, uvádí tutoriály Patchení s Nikol, pořádá vzdělávací workshopy a experimentuje s propojováním živých rostlin a syntezátorů. Vystupuje pod uměleckým jménem Kukla.